Εταιρεία/ Σκοπός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών με κύριο προσανατολισμό την σύγχρονη αγορά εργασίας, τα προβλήματά της και σύγχρονες προτάσεις επίλυσης.
Βασικά αντικείμενα ενασχόλησης είναι:

  • Η διερεύνηση επιχειρησιακών θεμάτων μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και η υποστήριξη των απασχολουμένων.
  • Οργανωτικά και τεχνολογικά ζητήματα μεταποιητικών επιχειρήσεων.
  • Τα νεώτερα κοινωνικοοικονομικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας
  • Αναπτυξιακά ζητήματα κυρίως σε τοπικό αλλά και περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Κλαδικά θέματα επιχειρήσεων και φορέων εργοδοτών
  • Σύγχρονα τεχνολογικά και περιβαλλοντικά θέματα και εφαρμογές.

Μέσα που αξιοποιούνται είναι ιδιωτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προς όφελος των επιχειρήσεων, διαδικασίες συμβουλευτικής, καταρτίσεις, επιχειρησιακές και αναπτυξιακές μελέτες, δράσεις εξωστρέφειας κλπ.
Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα τα οποία είναι είτε αυτοχρηματοδοτούμενα είτε συγχρηματοδοτούμενα.
Τα μέλη του Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι συμπυκνώνουν τεχνοκρατική και επιστημονική εμπειρία άνω των 25 ετών που αξιοποιείται και με τη συνεργασία καταξιωμένων συνεργατών.
Ο φορέας συνεργάσθηκε ήδη στα πλαίσια προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, με εκατοντάδες επιχειρήσεις και πληθώρα φορέων εκπροσώπησής τους.


ΣΚΟΠΟΣ

Η επιστημονική παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και εν γένει η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η διεξαγωγή μελετών:
α) ανάλυσης κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας,
β) σκοπιμότητας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών αναπτυξιακών σχεδίων, πρωτοβουλιών, νόμων και κινήτρων,
γ) προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης άλλων μορφών ενέργειας,
δ) περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης,
ε) εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων,
στ) επιχειρηματικών σχεδίων, στρατηγικοί σχεδιασμοί και μάρκετινγκ (marketing),
ζ) οργανωτικής δομής και ανάπτυξης,
η) σχεδιασμού προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλυσης της αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,
θ) ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.
Ο εντοπισμός κατάλληλων προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλλοδαπής για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς (ελληνικές και κοινοτικές Αρχές, ελληνικές και ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Ο προσδιορισμός και η ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την παροχή και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και προϊόντων, την ανάπτυξη, μεταφορά και αφομοίωση της τεχνολογικής γνώσης, την εκπαίδευση και ενημέρωση εξειδικευμένων επαγγελματικών ομάδων πάνω στις δυνατότητες που παρέχει η χρήση σύγχρoνης τεχνολογίας πληροφορικής- τηλεπικοινωνιών.
Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών. Η υποστήριξη για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά πλαίσια. Η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων. Η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Η τεχνική υποστήριξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.
Ο συντονισμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων της εταιρείας.
Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
Η εκπόνηση κλαδικών μελετών.
Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, κοινωνικών δράσεων, υπηρεσιών και προμηθειών.
Οι κάθε είδους επενδύσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων